Thursday, 28 August 2014

Het toetsen van de RIE of RI&E

De RIE is opgesteld, weer een taak die afgevinkt kan worden. Niet helemaal, want in de wet staat dat het verplicht is om deze te laten toetsen door de arbodienst of een deskundige die daarvoor gecertificeerd is. Aan deze deskundige de taak om te checken of de RI&E klopt. Daarnaast zal hij of zij advies geven voor het plan van aanpak. 

Dit toetsen is niet voor alle bedrijven en organisaties verplicht. Welke bedrijven wel en welke niet aan de toetsing moeten voldoen, hangt af van het soort RIE dat wordt gebruikt en van de grootte van het bedrijf. Zodra een organisatie meer dan vijfentwintig werknemers heeft, moet er getoetst worden. Een uitzondering daarop is als een organisatie niet meer dan veertig arbeidsuren per week heeft. Dat houdt in dat alle werknemers bij elkaar niet meer dan veertig uur per week mogen werken. 

Als uw bedrijf niet meer dan vijfentwintig werknemers heeft, is er wel een belangrijke voorwaarde voor het niet hoeven toetsen. De RI&E moet erkend zijn. Of dit zo is, verschilt per branche. Het is daarom erg belangrijk om te checken of uw branche beschikt over een erkend instrument. 

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij het bepalen van een mogelijke vrijstelling van toetsing, is het aantal van meer of minder dan vijfentwintig medewerkers. Hierbij gaat het om werkelijke personen die in dienst zijn en niet om het aantal FTE’s. 

Als u bovenstaande regels in acht neemt, weet u of uw bedrijf aan de toetsingsregel moet voldoen. Mocht u daarvan vrijgesteld worden, dan is het natuurlijk alsnog geen slecht idee om een externe partij te laten kijken naar het document. Hij of zij kan wellicht gebreken in het document zien en/of advies geven voor het plan van aanpak. Hiermee zal het document en de implementatie ervan alleen maar beter worden. Uiteindelijk zal het hele bedrijf daarvan profiteren.

Tuesday, 26 August 2014

In een handomdraai uw RIE en RI&E-rapportageMet de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maakt u in no time een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Niets is zo gemakkelijk als IMA Online om snel een RI&E-rapportage en een Plan van aanpak samen te stellen. Er zijn 28 algemene modules (IMA-A), bijvoorbeeld Arbobeleid, Verzuimbeleid, Toxische stoffen en 7 voor kantoor (IMA-K), o.a. Kantoorwerkplekken en Receptie/Baliewerk. Een overzicht van actuele wetten en toetsingscriteria worden per knelpunt opgesomd, deze zijn direct toe te voegen aan uw rapport. Ook is het mogelijk eigen foto’s en documentatie toe te voegen.

IMA Online is zo opgezet dat elke bedrijfstak er gebruik van kan maken en uw rapportage kan met eigen vragen aangevuld worden zodat deze volledig is af te stemmen op uw bedrijf. Overzichten met verwijzingen naar relevante Arbo catalogi zijn te raadplegen. U kunt uw rapport printen in PDF-formaat en het Plan van aanpak is tevens aan te maken en te bewerken in Excel.

IMA Online wordt regelmatig geüpdatet zodat alle informatie actueel is. Wanneer u een abonnement op IMA Online neemt, dan kunt u 10 standaard RI&E’s aanmaken. Het is mogelijk dit aantal te verhogen. U kunt IMA Online gratis testen door het maken van de module 5.

Het voordeel van IMA Online is dat u al uw rapportages digitaal kunt aanmaken en online kunt bewerken. De modules zijn altijd up to date en bijgewerkt en aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. De modules zijn eenvoudig in te vullen en zijn in het bijzonder geschikt voor bedrijven in het MKB.

Een RIE omschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Alle maatregelen die een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen, worden er ook in opgenomen. Iedere werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en –evaluatie op te stellen. De grootte van een bedrijf is bepalend voor de opzet hiervan. Werknemers moeten te allen tijde de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.
Raadpleeg IMA Online en zie hoe gemakkelijk het is uw rapportages aan te maken. Maak een test door het invullen van module 5. U zult ervaren dat u eigenlijk niet zonder IMA Online kunt bij het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie.

Thursday, 17 April 2014

Een RIE of RI&E verplicht voor alle bedrijven

Wist u dat alle bedrijven in Nederland volgens de Arbowet verplicht zijn een actuele risico inventarisatie en evaluatie te hebben? Niet iedereen is zich hiervan bewust. Het is dan ook van belang hier bij stil te staan. Een dergelijk inventarisatie en evaluatie noemen we ook wel een RIE of RI&E. Het is als het ware een stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit een aantal elementen. In dit artikel willen we u informeren over welke elementen van belang zijn in de risico inventarisatie en evaluatie op te nemen en waarom.
Zo dient u de gevaren op de werkvloer te inventariseren, uit te zoeken of deze gevaren risico’s vormen, in te schatten wat de grootte is van deze risico’s, maatregelen te bedenken waarmee risico’s verminderd kunnen worden en een plan van aanpak op te stellen waarin deze risico’s in volgorde van prioriteit opgepakt worden.
Eigenlijk mag iedereen een risico inventarisatie en evaluatie opstellen. Toch wordt deze taak in de meeste gevallen uitgevoerd door een preventiemedewerker. Ook dient de RI&E in de meeste gevallen getoetst te worden. Wel zijn er enkele uitzonderingen. Wanneer een bedrijf niet meer dan 25 medewerkers in dienst heeft, of een door de branche erkend instrument heeft gebruikt voor het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie, is een toetsing niet nodig. Het bedrijf valt dan namelijk onder de betreffende branche.

Het opstellen van een RIE is niet eenmalig, maar dient vaak meerdere malen uitgevoerd te worden. Want wanneer het bedrijf bijvoorbeeld verbouwd wordt, er een nieuwe productielijn wordt opgenomen, of er worden nieuwe machines aangeschaft, dan is het van belang dat er voor het nieuwe gedeelte opnieuw een risico inventarisatie en evaluatie wordt uitgevoerd. Nu kan het zijn dat er van een bedrijf meerdere vestigingen zijn. In dat geval kan er met één document gewerkt worden, mits de gevaren en risico’s per vestiging ongeveer gelijk zijn. Is dit niet het geval, dan kan er één document gebruikt worden waarin de algemene gevaren, risico’s en vervolgstappen beschreven worden. De specifieke gevaren en risico’s per vestiging dienen dan in een bijbehorend document beschreven te worden.

Wednesday, 19 March 2014

De RIE of RI&E, een must voor ieder bedrijf

Voor de meeste bedrijven blijkt het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E of RIE) een lastige taak. Vaak wordt dit dan ook vergeten, of er wordt gewoonweg te weinig aandacht aan gegeven. En dat is niet verstandig. Want het opstellen hiervan is juist erg belangrijk. Niet alleen voor de werknemer, maar juist ook voor u als werkgever. Waarom vraagt u zich wellicht af. In dit artikel leggen wij u dit graag uit.
Wist u dat er jaarlijks 220.000 ongelukken op de werkvloer gebeuren? Als gevolg hiervan moeten er gemiddeld 20.000 werknemers naar het ziekenhuis en kunnen zij tijdelijk of voor langere tijd niet werken. Om het aantal ongelukken te beperken, is het voor ieder bedrijf dan ook een ‘’must’’ alle risico’s goed op een rijtje te zetten. Want door de risico’s te inventariseren en evalueren, kunnen veel nare situaties worden voorkomen. En hier profiteert u als werkgever van. Want wanneer er in uw bedrijf weinig of beter nog, geen ongelukken gebeuren, wordt het werkproces hierdoor ook niet onderbroken. En welke werkgever wil dat nu niet?
Daarnaast brengt u door het opstellen van een RIE alle risico’s binnen uw organisatie in beeld. Vervolgens kunt u deze aanpakken en terugdringen. Hierdoor optimaliseert u de werkomstandigheden van uw personeel en creëert u een veiligere en prettigere werksituatie. Een positief gevolg hiervan is dat uw werknemers zich prettiger voelen op de werkvloer, wat de productiviteit weer ten goede komt. Hieruit blijkt dan ook dat een kleine investering zoals het opstellen van een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie, grote en positieve veranderingen teweeg kan brengen.

Het is dan ook wel duidelijk dat een RI&E voldoende aandacht verdient en zeker niet vergeten of overgeslagen dient te worden. Het is juist een moment om uw bedrijf eens goed onder de loep te nemen. Uiteraard kost dit tijd, maar het kan u uiteindelijk flink wat opleveren. Want wanneer u dit op de juiste manier doet, zal blijken dat u de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunt gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren. En dit komt uiteindelijk uw werknemers, uzelf en uw bedrijf ten goede. Op de website van imaonline.nl kunt u meer informatie over vinden.

Wednesday, 26 February 2014

De aanvullende RIE of RI&E

Is uw RIE helemaal compleet? Weet u het zeker, want dat is hij pas als alle aanvullende inventarisaties ten uitvoer zijn gebracht. In het Arbobesluit staat dat dit verplicht is voor diverse onderwerpen.
Twee van deze onderwerpen hebben betrekking op werknemers: jeugdigen en zwangere medewerkers. Voor deze groepen moet in een aanvullende RI&E vastgelegd worden wat de gevaren zijn tijdens hun werkzaamheden. Ook staat er in welke voorlichting of instructies deze groepen werknemers moeten krijgen.
Gevaarlijke stoffen
Andere onderwerpen gaan over het werken met gevaarlijke stoffen. Als werknemers blootstaan aan explosieve atmosferen, gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, asbest of biologische agentia, zal er een extra inventarisatie uitgevoerd moeten worden. Hierin zal staan om welke stoffen het precies gaat, wat de risico’s zijn van deze stoffen en wanneer de werknemers ermee in aanraking komen. Ook zal er in het document moeten staan waarom een bedrijf met deze stoffen werkt en hoe regelmatig er gecontroleerd wordt op de hoeveelheid stoffen waarmee werknemers in aanraking komen.

Ook bij werken achter een beeldscherm

Ook voor op het oog minder gevaarlijke beroepen, kan een aanvullende RIE verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermarbeid. Hierin staat dan wat de fysieke en psychische belasting van de beeldschermarbeid is. Ook zaken als geluid en trillingen moeten worden beoordeeld en indien nodig gemeten worden. De resultaten hiervan komen in een aanvullend document terecht.

Veilige werkvloer

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook onderwerpen voor aanvullende inventarisaties. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het werk en de gevaren die hierbij spelen. Aan de hand daarvan wordt besloten aan welke eisen de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen zodat werknemers veilig kunnen werken. Pas daarna zal de werknemer een definitieve keuze maken voor persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen, zodat hij zeker weet dat deze keuze juist is een aansluit bij de behoefte.

Niet compleet


Als alle inventarisaties uitgevoerd zijn, laat u de RI&E pas checken. Eerder heeft geen zin, aangezien deze nog niet compleet is zonder de aanvullingen. Toch blijkt in de praktijk dat veel bedrijven de aanvullingen niet meenemen. Een slechte zaak, want niet compleet is dit document een stuk minder waardevol dan hij zou kunnen zijn. 

Thursday, 20 February 2014

Hoe evalueer je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)?

Voordat je zelfs maar op deze vraag hoe uw bedrijf te beoordelen risico's (RIE) en vervolgens te evalueren dat risico?

In het julinummer van het Compliance Week tijdschrift , werden deze vragen onderzocht in een artikel met als titel " RI&E en Audit Operations ', waarin de auteur Tammy Whitehouse gesproken over het auditproces en hoe de resultaten van de audit de basis kan vormen voor de evaluatie van een risico assessment.

In haar artikel gericht Whitehouse op de presentatie, en hoe Timken beoordeelt en bewaakt de risico's bepaalt via haar jaarlijkse compliance audit dan .

Volgens Abraham , eenmaal RIE's worden geïdentificeerd , ze worden dan beoordeeld op basis van de betekenis en de waarschijnlijkheid van optreden , en vervolgens uitgezet op een heat map om hun prioriteit te bepalen. De belangrijkste risico's met de grootste kans van optreden worden geacht de prioritaire RI&E's , die de focus van de audit monitoringplan geworden , zei ze .


Een verscheidenheid van oplossingen en tools kunnen worden gebruikt om deze risico's te beheersen gaan vooruit , maar de belangrijkste stap is het evalueren en waarderen deze RI&E's. Abraham mits twee voorbeelden van ratings gidsen die Whitehouse opgenomen in haar artikel . We citeren zowel in hun geheel.

Thursday, 13 February 2014

De RIE of RI&E belangrijk voor iedere ondernemer

Het is iedere ondernemer bekend dat het belangrijk is goed na te denken over alle mogelijke risico’s die komen kijken bij het ondernemerschap. Het gaat niet alleen om de verkoop van de producten en of diensten, het voorblijven van de concurrentie en een goede winstmarge. Want wanneer u personeel in dienst neemt of heeft, zijn er tal van andere risico’s waarmee rekening gehouden dient te worden.

Zo is het mogelijk dat personeel zich bezeerd tijdens het werk. Denk hierbij aan een ongeval met machines bijvoorbeeld of ziekteverzuim doordat personeel geruime tijd zwaar werk verricht heeft. Dergelijke omstandigheden zorgen voor u als ondernemer voor extra kosten door het verzuim en er kunnen problemen met de productie ontstaan. Het is daarom van belang rekening te houden met dergelijke risico’s en deze van tevoren uitgebreid in kaart te brengen. Sterker nog, als ondernemer bent hiertoe sinds 1994 al verplicht. Want met personeel in dienst dient u doormiddel van een RI&E, een afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie, alle risico’s in kaart te brengen.

Het is daarom aan te raden alle regels en plichten goed door te nemen. Zo gelden er voor personeelsleden die minder dan 40 uur per week werken andere regels. U heeft hiervoor namelijk geen RIE nodig, maar de Checklijst voor de gezondheidsrisico’s. Dit is eigenlijk een korte versie van de uitgebreide risico inventarisatie. Heeft u uitzendkrachten in dienst, dan is een RIE verplicht. U dient hiervan namelijk een kopie aan het betreffende uitzendbureau te leveren. Een andere uitzondering zijn vrijwilligers. Zolang zij niet met gevaarlijke stoffen werken, is een risico inventarisatie niet nodig. Wanneer dit wel het geval is, bent u wel verplicht een RI&E te maken.

Een risico inventarisatie kunt u zelf doen met behulp van diverse inventarisatielijsten die u online kunt vinden. U heeft keuze uit gratis versies en checklijsten die u tegen betaling kunt krijgen. Zo zijn er algemene checklijsten verkrijgbaar, maar ook checklijsten toegesneden op uw branche of business. Hiermee maakt u eenvoudig een inventarisatie van mogelijke risico’s die zich bij u op de werkvloer kunnen voordoen. Wanneer u geen tijd heeft zich hierin te verdiepen of hier om andere redenen niet aan toekomt, is het ook mogelijk hiervoor een deskundige in te huren.